Reklamace

 

Reklamace

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal má prodávané zboží užitné vlastnosti dle Kupní smlouvy, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, délce nebo hmotnosti.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím (nejedná-li se o vady způsobené dopravcem) a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Záruční doba zboží prodaného Spotřebiteli (viz. OP) je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba jiná - spotřební zboží s nižší záruční lhůtou, nebo naopak prodloužená záruka. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci.
V případě, že se na výrobku vyskytne v průběhu záruční doby vada, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranil, není - li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci této vadě věděl, nebo ji způsobil používáním v rozporu s návodem k obsluze.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit.
Má-li věc prodávána za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, je vhodné, aby kupující uplatnil právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající po přijetí reklamovaného zboží rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech, kdy je třeba odborného posouzení vady, do tří pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty je vada považována za neodstranitelnou.

Má-li výrobek vadu, postupujte prosím následovně:

Reklamované zboží prokazatelně doručte kompletní a nepoškozené na adresu sídla provozovatele eshopu:
MZ Hutní materiály s.r.o.,
Brozanská 184, 533 52 Staré Hradiště
IČ: 28827155, DIČ: CZ28827155
Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí spotřebitel.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
Obratem obdržíte potvrzení o přijetí zboží do reklamace s návrhem řešení reklamace.
Vyřízená reklamace bude vrácena zpět stejnou formou, kterou byla přijata na náklady Prodejce.