Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu firmy MZ Hutní materiály s r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále „Občanský zákoník“) vztahy mezi prodávajícím a kupujícím plynoucí z kupní smlouvy (dále „Smlouva“) definované dále.

Prodávající je společnost MZ Hutní materiály s.r.o. sídlem Brozanská 184, 533 52 Staré Hradiště, IČ:28827155, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis C, vložka 29960, (dále „Prodávající“) a spotřebitelem nebo fyzickou, případně právnickou osobou, jako kupujícím na straně druhé (dále „Kupující“), jejímž předmětem je koupě zboží Kupujícím, uskutečněná prostřednictvím internetových stránek www.mzhutni.cz, (dále „eshop“).

Kupující spotřebitel je každý zákazník, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující fyzická, případně právnická osoba je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud Kupující uvede v objednávce své IČ, považuje se pro účely těchto OP vždy za Kupujícího – podnikatele.

Kupující před zasláním objednávky či poptávky musí potvrdit, že se seznámil s těmito OP, a že s těmito OP souhlasí. Ustanovení OP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou tak součástí smlouvy. Aktuální OP je umístěno na www.mzhutni.cz v sekci OBCHODNÍ PODMÍNKY a na vyžádání na provozovnách prodávajícího.

Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je – li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY DLE PLATNÉ LEGISLATIVY

Provozovatelem eshopu je prodávající a jeho kontaktní adresa je:

MZ Hutní materiály s.r.o.,
Brozanská 184, 533 52 Staré Hradiště
IČ: 28827155, DIČ: CZ28827155
bankovní spojení Fio banka: 2400762302/2010
firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis C, vložka 29960
email: eshop@mzhutni.cz
tel. +420 739 11 22 31

Náklady na prostředky komunikace na dálku prodávající neúčtuje a jsou tak dány tarifem internetového připojení Kupujícího, který má zvolen.
Prodávající může požadovat úhradu zálohy před započetím plnění internetové objednávky a to zejména v případě úpravy zboží dle specifického zadání kupujícího (úprava délky, dělení, ohýbání, doprava nadrozměrného a těžkého zboží ...).
Ceny zboží jsou na internetových stránkách prodávajícího uváděny vždy bez a s DPH. Ceny za služby či ceny spojené s dodáním upraveného zboží jsou finálně spočteny až po obdržení objednávky podle skutečně spotřebovaného materiálu a skutečně provedených úkonů spojených s touto úpravou. O tomto je kupující před odesláním objednávky informován a výslednou cenu sdělí operátor s žádostí o její akceptaci a to buď telefonicky, případně mailem na adresu ze v zákaznického účtu kupujícího.
Kupní cenou vlastního zboží je cena, která je na eshopu u daného zboží uvedena v okamžiku odeslání (potvrzení) Objednávky. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady související s dopravou zboží Kupujícímu a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny. Tyto ceny jsou uvedeny samostatně u jednotlivých způsobů úhrady kupní ceny a dopravy zboží v návrhu objednávky a Kupující si je při vyplňování návrhu objednávky sám volí.
Každá z položek nabízených v eshopu je zobrazena s popisem základních vlastností, případně detailním popisem a vyobrazením. Taktéž lze při vložení položky do košíku zadat pouze množství, které je možné fyzicky objednat. Identifikace a tento popis zboží určuje kvalitu a jakost zboží, která bude dodána Kupujícímu. Avšak obrázky zboží na eshopu jsou pouze ilustrativní a není určující pro barvu, detail tvaru, vzhled a velikost produktů.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující podává Prodávajícímu návrh na uzavření Smlouvy tím, že objedná zboží z nabídky eshopu vložením zboží do košíku, a následně vyplní veškeré údaje návrhu objednávky, které jsou označeny * jako povinné, zaškrtne políčko, že se seznámil s těmito OP.
Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající Objednávku Kupujícímu potvrdí tím, že zašle Kupujícímu oznámení o potvrzení Objednávky na emailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v Objednávce. V případě, že je požadována specifická úprava zboží, je zaslán cenový návrh těchto úkonú a čeká se na jeho akceptaci ze strany kupujícího. Pokud Prodávající Objednávku nepotvrdí do tří pracovních dnů, má se za to, že Objednávku Prodávající odmítl. To neplatí v případě, že Prodávající zboží, ohledně kterého nedošlo k potvrzení Objednávky, odešle Kupujícímu a Kupující zboží převezme. V takovém případě je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy Kupující zboží převezme.
Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím Smlouvu a že vystavení zboží v eshopu není nabídkou k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 Občanského zákoníku.
Veškeré údaje a informace uvedené Kupujícím do „poznámky“ v sumarizaci objednávky (V nákupním košíku) nejsou automaticky součástí uzavřené Smlouvy. Poznámky se stávají součástí Smlouvy pouze v případě, že Kupující v potvrzení Objednávky, či samostatně později, výslovně potvrdí, že s Poznámkami souhlasí.
Prodávající je oprávněn před potvrzením Objednávky požádat Kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho Objednávky (ověření správnosti).

 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží uvedené v Objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje, že zboží uvedené v Objednávce převezme a zaplatí Prodávajícímu jeho kupní cenu a náklady spojené s dopravou zboží Kupujícímu a to zvoleným způsobem úhrady kupní ceny.
Práva a povinnosti neupravené v Smlouvě ani v těchto OP, se řídí ustanovením Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku o smlouvě kupní.
Pokud Smlouvu uzavírá Kupující - podnikatel, neužijí se na Smlouvu ustanovení § 2158 až § 2174 Občanského zákoníku.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se Smlouvou.
Pokud strany ve Smlouvě nesjednají čas dodání zboží, dodá Prodávající Kupujícímu zboží v přiměřené době vzhledem k výrobním a logistickým možnostem Prodávajícího, nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy nebo zaplacení kupní ceny zboží, podle toho, která skutečnost nastane později. Přesný termín dodání zboží Prodávající domluví s Kupujícím alespoň dva pracovní dny před zamýšleným termínem dodání. V případě, že nastanou mimořádné okolnosti bránící řádnému plnění Prodávajícího, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být Prodávajícím odvráceny (vyšší moc) má Prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty dodávky.
Má-li Prodávající zboží odeslat Kupujícímu – podnikateli, odevzdá zboží Kupujícímu, tím, že zboží předá prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího - podnikatele a umožní Kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
Má-li Prodávající zboží odeslat Kupujícímu - spotřebiteli, je zboží odevzdáno Kupujícímu - spotřebiteli, až když dopravce zboží Kupujícímu - spotřebiteli předá.
Prodávající je oprávněn přizpůsobit množství dodávaného zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na skutečné výrobní délky tyčového materiálu, dodání zbytků materiálu, jejichž délka je menší, než 18% výrobní délky. Pokud Prodávající dodá z tohoto důvodu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na toto přebytečné množství.
V případě, že podle Smlouvy zajišťuje dopravu zboží do místa dodání Prodávající, je Kupující povinen zajistit vykládku, tzn. zajistit, aby v místě dodání a v den dodání (přesný čas Prodávající určí minimálně jeden pracovní den předem byla přítomna technika a osoba oprávněná za Kupujícího zboží převzít, a to neprodleně po příjezdu dopravního prostředku, jinak Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, která mu tím bude způsobena (zejména za náklady na čekání dopravce, ušlý zisk, sankce uplatněné po Prodávajícím za zpoždění dalších dodávek realizovaných s touto přepravou). Pokud nebude vykládku přebírat Kupující, je třeba osobu zmocněnou pro převzetí zásilky uvést Prodávajícímu a to nejlépe mailem na eshop@mzhutni.cza jako identifikátor použít číslo objednávky, jinak platí, že osoba nacházející se v místě dodání je oprávněna za Kupujícího zboží převzít.
Pokud se Kupující, nebo jím pověřená osoba, nedostaví do místa dodání ani do 1 hodiny poté, co mu Prodávající oznámil příjezd dopravního prostředku se zbožím do místa dodání, je Prodávající oprávněn takový dopravní prostředek odvolat a požadovat po Kupujícím uhrazení nákladů na zmařenou dopravu a další s tím související škody. Pokud Prodávající odvolá dopravní prostředek z důvodu prodlení Kupujícího s převzetím zboží, a strany si nedohodnou náhradní termín dodání zboží, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v sídle Prodávajícího a tuto skutečnost Kupujícímu oznámí.
Kupující, nebo jím pověřená osoba, je povinen při převzetí zboží toto řádně prohlédnout za účelem zjištění, zda dodávané zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství Smlouvě a zda nemá vady. Prohlídku zboží je Kupující - podnikatel povinen uskutečnit v místě dodání před jeho vykládkou z dopravního prostředku, pokud dopravu zboží zajišťuje Prodávající, nebo před jeho naložením v místě dodání na dopravní prostředek, pokud dopravu zboží zajišťuje Kupující - podnikatel. Kupující – spotřebitel je povinen prohlídku zajistit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.
Prodávající není povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednané lhůtě, pokud k okamžiku dodání zboží má Kupující vůči Prodávajícímu jakékoliv neuhrazené závazky po splatnosti (kupní cenu zboží z předchozích dodávek, požadovanou zálohu, náhradu škody, atd.) nebo bylo vůči Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení.
Pokud Prodávající odmítne z těchto důvodů Kupujícímu dodat zboží, dochází automaticky ke změně termínu pro dodání zboží, kterým se nově stává 14. (čtrnáctý) den po odpadnutí důvodu, pro který Prodávající odmítl dodat zboží.
Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží pro expedici a pro přepravu podle zvyklostí.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za zboží a služby dle Smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit hotově, platební kartou, zálohovou fakturou a u registrovaných zákazníků, se kterými dlouhodobě spolupracujeme pak bankovním převodem. Konkrétní způsob platby zákazník zvolí před odesláním objednávky v nákupním košíku.

Varianty platebních podmínek:

 • platba v hotovosti či kartou na prodejně, kterou si kupující zvolil jako místo pro osobní odběr při učinění objednávky s tím, že kupující bere na vědomí, že až v okamžiku zaplacení bude objednávka připravována a následně předána kupujícímu (tento typ platby není zpoplatněn) 
 • platba převodem na fakturu na základě uzavřené smlouvy (tento typ platby není zpoplatněn)
 • platba převodem předem na základě vystavené zálohové faktury, která bude kupujícímu odeslána v momentě uzavření Smlouvy. Kupující bere na vědomí, že objednávka bude připravována a následně předána k expedici až v okamžiku připsání příslušné částky (tento typ platby není zpoplatněn)
 • platba přes internetové rozhraní - GoPay. Kupující bere na vědomí, že až v okamžiku připsání příslušné částky bude objednávka připravována a následně předána kupujícímu (tento typ platby není zpoplatněn)
 • platba na dobírku pomocí externího dopravce (tento typ platby je zpoplatněn).

Na prodané zboží vystaví prodávající daňový doklad dle platné legislativy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Dnem úhrady kupní ceny zboží je den, ve kterém byla kupní cena připsána na bankovní účet Prodávajícího, nebo den ve kterém došlo k převzetí hotovosti Prodávajícím nebo Dopravcem.
Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal daňové doklady, včetně faktur a zálohových faktur v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu uvedenou v Objednávce.

 

EET - Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že Smlouva je uzavřena s Kupujícím – spotřebitelem, má tento právo od Smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená osoba převezme zboží a v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená osoba převezme poslední část dodávky zboží.
Žádost a plnění (zboží zpět) Kupující zasílá na adresu Prodávajícího

MZ Hutní materiály s.r.o.,
Brozanská 184, 533 52 Staré Hradiště
Je možné využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, uvedený na www.mzhutni.cz v sekci ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Náklady spojené s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v případě smlouvy:

 • o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dopravě nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové Smlouvy odstoupit
 • Kupující - spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo 

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud se se spotřebitelem nedohodne jinak.
V případě, že kupující je podnikatelem, tedy zboží a služby nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká.
Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 00075608 / 001

.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, přijmení, společnost, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a bankovní spojení.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a k marketingových akcí Prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby odvolání souhlasu na základě buď písemné výzvy adresované na adresu sídla prodávajícího nebo v elektronické formě prostřednictvím kontaktních formulářů nebo zasláním požadavku na emailovou adresu eshop@mzhutni.cz 
Prodávající se výslovně zavazuje, že osobní údaje získané od kupujícího nebudou dále jinak zveřejněny nebo poskytnuty jakékoliv třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí nebo platebním stykem týkajícího se objednaného zboží a služeb (sdělení jména kupujícího, telefonního kontaktu na kupujícího, konkrétní adresy místa dodání zboží).
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány za účelem splnění objednávky či poptávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou prodávajícím shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

TYTO OP JSOU V PLATNOSTI OD 1.10.2017