Odstoupení od kupní smlouvy

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že Smlouva je uzavřena s Kupujícím – spotřebitelem, má tento právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená osoba převezme zboží a v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená osoba převezme poslední část dodávky zboží a to bez udání důvodu.
Žádost a plnění (zboží zpět) Kupující zasílá na adresu Prodávajícího
MZ Hutní materiály s.r.o.,
Brozanská 184, 533 52 Staré Hradiště
Je možné využít formulář

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v případech vyjmenovaných v OP

Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátíme do 14ti dnů peněžní prostředky, které jsme obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Spotřebitel, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve a to stejným způsobem, jakým jsme ji přijali, pokud se se Spotřebitelem nedohodneme jinak. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. O toto opotřebení může být ponížena vrácená částka.